Softver informacioni sistemi

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA

Na osnovu Vaših potreba implementiraju se standardna SIS softverska rešenja. U skladu sa specifičnim zahtevima izrađuju se posebni programski moduli. Za sva programska rešenja isporučujemo hardversku i sistemsko softversku podršku.

RAZVOJ PROGRAMA PO VAŠOJ MERI

Sva programska rešenja podržava tim programera tako da je za svakog naručioca u svakom trenutku moguće izraditi programske opcije po posebnim zahtevima. Naručioci koji imaju ugovore o tehničkoj podršci i održavanju softvera mogu svoje zahteve realizovati po vrlo povoljnim uslovima.

PROGRAMSKA REŠENJA

Programska rešenja su razvijena za različite privredne subjekte. Za trgovačka preduzeća su razvijeni programi za veleprodaju i maloprodaju. Poseban segment pokriva program direktne prodaje. Za proizvodna preduzeća su razvijeni programski moduli za pojedinačnu i kontinualnu proizvodnju. U oblasti ljudskih resursa sistem Areg koji služi za upravljanje radnim vremenom je povezan sa programom za obračun zarada-plate. Za budžetske ustanove su posebno izrađeni programi koji pored evidencije radnog vremena i obračuna zarada pokrivaju segment upravljanja osnovnim sredstvima. Za budžetske ustanove postoji program za praćenje javnih nabavki.
U oblasti muzejske delatnosti saradnici smo Narodnom muzeju u Beogradu na razvoju Muzejskog informacionog sistema Srbije - MISS. Prioritetni zadatak sistema MISS je formiranje jedinstvene baze podataka o pokretnim kulturnim dobrima muzejskih zbirki. Primenom jedinstvenih aplikativnih rešenja MISS unificira i model poslovanja celokupne muzejske delatnosti u oblasti upravljanja podacima o muzejskom fondu Srbije. Kreirana je web aplikacija Eternitas koja je namenjena radu muzejskih stručnjaka, kao i aplikacija Trezor za javni pristup podacima o muzejskim predmetima. Temelj sistema MISS je dokumentacija o kulturnim dobrima.

REŠENJA ZA MOBILNE UREĐAJE

Prve softverske aplikacije za mobilne uređaje su proizvedene za potrebe popisa osnovnih sredstava za ručne kompijutere firme INTERMEC - HONEYWELL 1995-te godine. Od tada pa do danas je proizveden veliki broj aplikacija za mobilne uređaje koji funkcionišu pod Windows-CE, Android, iOS operativnim sistemom. Ove aplikacije za mobilne uređaje su integrisane sa ERP sistemom firme SIS ili drugih firmi u slučaju da korisnik ima ERP drugog proizvođača.

PROIZVODI

Programska rešenja su realizovana u vidu softverskih paketa koji se sastoje iz posebnih programskih modula. Po zahtevu korisnika se komponuju posebni softverski paketi. Svi programski moduli su međusobno kompatibilni tako da jedan korisnik može da ima WEB programe kombinovane sa programima za mobilne uređaje ili desktop programe.

OPREMA

Firma SIS d.o.o. od svog osnivanja 1990-te godine se pored proizvodnje softvera bavi i računarskom opremom i mrežama. 2010-te godine je u firmi SIS izdvojena posebna organizaciona jedinica SISTIM koja je preuzela sve aktivnosti navedenih oblasti.

PODRŠKA KORISNICIMA

Poseban segment poslovanja firme je organizovanje i pružanje podrške korisnicima u radu. Tehnička podrška podrazumeva vrlo kratke rokove izvršenja radova po zahtevima korisnika. Ovi rokovi su definisani ugovorima i kreću se u intervalu od nekoliko sati do nekoliko dana. Pomoć se pruža telefonski, preko interneta ili izlaskom na lokaciju korisnika, u zavisnosti od potrebnog obima radova. Vrše se implementacije novih verzija programa. Obuka se sprovodi u zavisnosti od potreba korisnika, grupno ili pojedinačno. Ažurirane nove verzije programa i uputstva se postavlju na sajt ili se direktno dostavljaju korisnicima. Firma svoje programe usaglašava sa zakonskim propisima.

ZAŠTO IZABRATI NAS

Postoji više razloga zašto bi trebalo da izaberete nas za programsku podršku Vašem poslovanju. Izdvajamo tri najčešće spomenuta od strane naših korisnika.

Više od 25 godina iskustva u praćenju poslovnog ambijenta korisnika uz neprekidno usaglašavanje programa sa najnovijim zahtevima.

Stalni tim programera koji prati razvoj hardvera i softvera i vrši kontinualno usaglašavanje programskih rešenja sa najnovijim dostignućima u oblasti informacionih tehnologija.

Na zahteve korisnika u svakom trenutku reaguje kvalifikovano osoblje koje daje objašnjenja, podešava konfiguraciju sistema i realizuje nove programske opcije. U fazi implementacije sistema se uvažavaju zahtevi korsnika od strane implementatora.

REFERENCE

Korisnici i poslovni partneri


Error: Embedded data could not be displayed.